» Dekontaminace PCB


Možnosti zneškodňování PCBNepříjemným důsledkem nerozložitelnosti PCB je významná absence možných technologií pro jejich odstranění z kontaminovaných médií. Mezi komerčně používanými postupy lze v ČR zmínit pouze skládkování a procesy tepelné destrukce.

Klasickou a univerzální metodou zneškodňování PCB odpadů je spalování, zejména pokud jsou obsazeny v hořlavé matici (kontaminované oleje). Při nízkých koncentracích v desítkách mg/kg jsou žádoucím palivem pro cementárny. V ČR je povoleno spalovat v cementářských pecích pouze použité a odpadní oleje s nízkou koncentrací PCB (do 30 mg/kg).

Rozklad PCB za vysokých teplot uvnitř tzv. fluidní vrstvy v oxidační atmosféře za přídavku vhodných přísad způsobujících dechloraci PCB využívá fluidní tepelně chemická destrukce. K zneškodňování PCB odpadů lze využít fluidních topenišť kotelen o tepelném výkonu nad 5 MW. Výhodou je minimalizovaná vzniku reakčních meziproduktů, které jsou v obvyklých spalovacích procesech zdrojem tvorby toxických polyhadenových
dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů. Uvedený způsob je chráněn čs. patentem.

Dechlorace kapalných PCB odpadů sodíkem spočívá v odstranění atomů chlóru z molekuly polychlorového bifenylu. Hlavní výhodou dechlorace je, že neprodukuje žádné vedlejší toxické látky, umožňuje snížit obsah PCB prakticky na nulu, je nedestruktivní ve vztahu k dekontaminovanému materiálu a investičně nenáročná.

Nevýhodou je použití snadno zápalného kovu (iniciace vzdušnou vlhkostí). Z ekonomických důvodů je rozsah této metody omezen na zneškodňování odpadů s obsahem PCB do cca 8000 mg/kg.

Tento proces byl vyvinut v ČR a je patentově chráněn. Metoda je perspektivní především pro zneškodňování kontaminovaných izolačních olejů v elektických zařízeních - transformátorech, které budou pravděpodobně představovat rozhodující podíl odpadů s PCB.

Velká přednost této metody je v nasazení dekontaminační jednotky v mobilním provedením přímo na zařízení, což ve svých důsledcích může velmi výrazně snížit ekologické riziko plynoucí z převozu kontaminovaných zařízení či kapalin. V kombinaci s filtračním a regeneračním zařízením může být zároveň provedena pravidelná komplexní údržba transformátorů, tzn. že po jeho aplikaci bude zařízení nejen dekontaminováno, ale provozovatel ušetří náklady za nový olej a bude moci zařízení uvést opět do provozu v lepším izolačním stavu než před úpravou.

BCD technologie je založena na chemické reakci atomů chloru v molekule bifenylu s alkáliemi (hydroxid sodný, uhičitan sodný) za přídavku chráněného katalyzátoru a donoru vodíku, za zvýšených teplot a tlaku, v dusíkové atmosféře.

Výhodou této metody je především možnost zpracovávat kapaliny o vysokém obsahu vlhkosti, o vysoké hodnotě obsahu PCB (až do 15% hmotnostních) a zpracování tuhých odpadů (vnitřku kondenzátorů, transformátorů). Při této metodě nedochází ke tvorbě žádných toxických meziproduktů. Nevýhodou je nutnost práce v dusíkové atmosféře za zvýšeného tlaku.

Tato technologie byla vyvinuta a komerčně využita v 80. letech v USA pro dekontaminaci transformátorových olejů (společnost S.D. Meyers). Výhodné je opět spojení s regenerací a filtrací oleje v mobilním provedením.

Skládkování - konzervativní technologie, která problém zneškodnění pouze odsouvá do budoucna. Zvláště nežádoucí je skládkování vyprázdněných elektrotechnických zařízení, protože po prorezavění plášťů může dojít k úniku zbytků PCB do tělesa skládky, a tím i do prostředí.

V ČR je umožněno ukládání tuhého odpadu s obsahem PCB do 100mg/kg na vybrané skládky. Hlavní výhodou jsou nižší cenové relace. Vzhledem k budoucím rizikům, mnohdy i obtížně definovatelným, je tato metoda vhodná především pro velké objemy nízko kontaminovaných materiálů (cca pod 10 mg/kg) jako jsou zemina, stavební suť atd., kde by jiné metody dekontaminace byly neúměrně drahé.

Meziskladování - časově omezené řešení pro bezpečné uložení zařízení z rizikových lokalit či od nesolventních majitelů. V současnosti existují tyto mezisklady u vývozců zařízení pro dekontaminaci v zahraničí.

Vývoz ze země s vhodným zařízením (v našem regionu jsou to většinou země EU). Vývoz do zahraničí je zajištěn příslušnou legislativou EU. Tento způsob se týká především celých zařízení (např. pevné části transformátorů - kovy, papír, dřevo, lepenka), kde nelze použít jinou metodu dekontaminace používanou v tuzemsku.

Ve světě i v Evropě existuje dostatečná technologická kapacita pro zneškodňování a dekontaminaci odpadů s PCB, avšak pro tuzemské původce je mnohdy finančně velmi náročná.

Promývání roztokem tenzidu je jednou z možností odstranění PCB z tuhých odpadních materiálů, jako jsou zeminy, sedimenty a kaly. Uvedená technika je známa řadu let spíše ve vyspělých zemích, kde již byla v několika lokalitách aplikována.