» Dekontaminace PCB


Předpisy, zákony, vyhlášky

Odpady v EU

Legislativní rámec EU

Základní rámec politiky EU v oblasti odpadového hospodářství je dán rámcovou směrnicí 91/156/EHS o odpadech, z níž vyplývají: V oblasti zpracovávání odpadů je to: Předpisy EU významné pro odpadní oleje Změny v odpadovém hospodářství podniků po vstupu do EU

Směrnice EU kladou důraz zejména na prevenci vzniku odpadů, omezování nebezpečných vlastností odpadů, jejich recyklaci a jiné formy využití. Pro celou problematiku odpadů a zároveň pro celou oblast životního prostředí byly zpracovány tzv. implementační plány, které obsahují zejména harmonogram dalších kroků v prosazování právních předpisů ČR a legislativy ES, stanovující dílčí cíle a odpovědnosti.

Řada směrnic EU, dotýkající se problematiky odpadového hospodářství byla zcela nebo částečně transponována do legislativy ČR. Mezi základní priority všech směrnic patří prevence vzniku odpadů s podporou jejich dalšího využití.

Současné platné směrnice EU v oblasti odpadového hospodářství 1. Úloha podniků

Podniky tvoří v celém řetězci vzniku odpadů první článek samotnou výrobou a zároveň produkcí určitých odpadů při této výrobě. Společnosti mají povinnost vyrábět elektrická a elektronická zařízení bez nebo s minimálním obsahem látek jako je olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, PCB a PBDE. V mnohých případech jsou výrobci a dovozci odpovědni za vytváření systémů sběru, zpracování a následného využití odpadů ze svých výrobků, které jsou uvedeny na trh. Pro některé podniky se špatnou ekonomickou situací se změny v souvislosti s likvidací PCB staly nebo teprve stanou existenční otázkou.

2. Mezistátní pohyb odpadů

Určuje zákon č. 185/2001 Sbírky o odpadech, §72 odstavce 1, písmeno c).

Po vstupu do EU, se přeshraniční pohyb řídí Nařízením Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1.2.1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství a o jejich kontrole. Toto nařízení platí přímo pro všechny členské státy. V souladu s tímto nařízením dělí zákon o odpadech dovoz a vývoz odpadů na dovoz a vývoz odpadů za účelem jejich odstranění. 2.1. Dovoz odpadů za účelem odstranění Do České republiky je, podle §54 odstavce 3 zákona o odpadech, zakázáno dovážet odpady za účelem odstranění, tzn. Že veškeré dovozy odpadů za účelem jejich uložení na skládce jsou zakázány. Česká republika si zachovala zákaz dovážení odpadů k odstranění i po vstupu do EU, legislativa EU toto umožňuje.

2.2. Vývoz odpadů za účelem odstranění

V souladu s nařízením a uplatněním principu soběstačnosti v odstraňování odpadů je povolován vývoz odpadů za účelem odstranění pouze v případě, že v ČR není k dispozici volná kapacita k odstranění určeného odpadu. Vývoz odpadů za účelem odstranění tedy není povolován v případě, že jsou splněny podmínky, že v ČR existuje zařízení pro odstraňování příslušného druhu odpadu, provozovatel zařízení má příslušné souhlasy k provozování zařízení podle zákona o odpadech i dalších relevantních zákonů a předpisů, zařízení má dostatečnou volnou kapacitu pro odstranění daného množství odpadu a zařízení není dlouhodobě odstaveno z provozu.

2.3. Dovoz a vývoz odpadů za účelem využití

Na odpady určené k použití se pohlíží jako na druhotné suroviny. Odpady se dělí do dvou skupin sestavených na základě vyhodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí při jejich přeshraničním pohybu v podmínkách EU (odpady uvedené na žlutém a červeném seznamu dopadů a odpady nezařazené).

První skupinou jsou odpady, jejichž dovoz, vývoz a tranzit podléhá souhlasu dotčených zemí.

Druhou skupinou jsou odpady, jejichž dovoz, vývoz a tranzit souhlas dotčených zemí nevyžaduje a které se pohybují jako zboží (Odpady uvedené na zeleném seznamu). Pokud by odpady ze zeleného seznamu byly kontaminovány jinými materiály v takové míře, že tyto odpady nelze využít způsobem, který neohrožuje zdraví a životní prostředí nebo rizika spojené s těmito odpady se zvyšují natolik, že je nutné zahrnout je do žlutého nebo červeného seznamu, pak je nelze přepravovat jako odpady ze zeleného seznamu, i když jsou v něm uvedeny. Při zařazování odpadů do zeleného seznamu je třeba se řídit rovněž Metodickým pokynem odboru odpadů pro zařazování odpadů na zelený seznam, který detailněji stanoví pro některé vybrané odpady podmínky, za nichž je lze zařadit do zeleného seznamu.