» Dekontaminace PCB


Předpisy, zákony, vyhlášky

Směrnice rady Evropy 96/59/ES

Průmyslové nahromadění a míra negativního vlivu PCB na životní prostředí a tedy i zdraví všech živočichů na zemi přiměly orgány EU k řešení likvidace PCB jako svébytný úkol uložený Směrnici rady Evropy 96/59/ES dne 16. září 1996, jejíž plnění přijaly Stokholmskou konferencí i státy, které nejsou členem Evropské unie.

Od 1.5.2004 je pro ČR jako člena EU závazná na úrovni českých zákonných předpisů, směrnice Rady Evropy č.96/59 ES.

Toto nařízení určuje např.:

Dle článku 2: Dle článku 5: Dle článku 11:
(Členské) státy do tří let od přijetí této směrnice vypracují: Cílem je, aby využitím námi nabízených služeb: Aby byl náš zákazník ochráněn před zákonnými sankcemi, které Zákon 185/2001 stanovuje ukládat dozornými orgány:

fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým
osobám, kdy:


Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která mimo jiné:

Pokutu do výše 1 000 000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která mimo jiné: Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která mimo jiné: Prováděcí předpisy k zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech

1. ledna 2002 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR číslo 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetradifenylmetanem, monometyldichromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg. Tento dlouhý název se běžně zkracuje na "vyhláška o nakládání s PCB".

Vyhláška rozvádí příslušnou část zákona specifikující povinnosti při nakládání s těmito látkami a zařízeními je obsahujícími. Její součástí jsou čtyři přílohy.

Vyhláška upřesňuje: Požadavky na nakládání s PCB

Technické požadavky na nakládání s látkami PCB jsou obsaženy ve vyhlášce č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ochranu zdraví při nakládání s látkami PCB garantuje nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Technické požadavky na zařízení s PCB, které podléhá evidenci, jsou obsaženy v ČSN EN 50225.

Transformátory s provozní kapalinou obsahující 50-500 mg/kg PCB se mohou dekontaminovat nebo odstranit po odplynutí doby životnosti tohoto zařízení. Dekontaminace (odstranění látek PCB) se musí provádět v souladu se zvláštními předpisy. Pokud je zařízení dekontaminováno, nebo u něj není potvrzena existence PCB, musí se zabezpečit, aby k této kontaminace znovu nedošlo.

Vydáním zákona č.185/01 Sb., o odpadech a doprovodných vyhlášek (zejména č.384/01 Sb.) byl do české hospodářské legislativy zaveden nový prvek inventarizace zařízení a látek s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB).

Jeho filozofií je zachytit veškerá zařízení s potencionálním obsahem PCB a řízeně je odstranit z životního prostředí v České republice. Jde o úkol velmi rozsáhlý a je tedy přirozené, že jeho realizace přinesla celou řadu komplikací a nejasností.

Výskyt zařízení s potencionálním obsahem kapalin s obsahem PCB prochází celým spektrem lidských činností. Nejedná se pouze o vysokonapěťové transformátory a tlumivky, jde také o kondenzátory s kapalným dielektrikem, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosné kapaliny apod.

PCB v zákoně o odpadech

Působnost zákona o odpadech je založena na pojmu "odpad", jež je striktně definován v § 3 zákona č.185/01 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Z definice zákona je zřejmé, že funkční náplně u provozovaných zařízení s obsahem PCB nebo náplně tyto látky v nadměrném množství obsahující (zákon definuje tuto hranici na úrovni 50 mg/kg, tj. 50 ppm) odpadem nejsou. Zákon č. 185/01 Sb. však definuje povinnost vyřadit zařízení s obsahem PCB z provozu a tato zařízení řízeně zneškodnit. Zákon č.185/01 Sb. § 20 písm. f) zavádí povinnost vést evidenci a ohlašovat látky a zařízení s obsahem PCB, které jsou vymezeny v § 26 tohoto zákona. Cílem evidence je tedy podchytit všechna zařízení a odpady s obsahem PCB nad 50 ppm. Jejich evidencí a kontrolou poté zjistit řízené zneškodnění převažující většiny zařízení s PCB.

Použitím slova "mohou" se v zákoně přenáší povinnosti na bedra vlastníka (provozovatele) a státní orgány svou roli definují na poli poradenském, a zejména kontrolním. Zneškodnění zařízení s PCB se předpokládá nejpozději do roku 2010 a zařízení s obsahem PCB se nesmějí po účinnosti tohoto zákona doplňovat, mohou být pouze udržovány v provozu. Zařízení s obsahem PCB nad 50 ppm až do 500 ppm mohou vlastníci (provozovatelé) odstranit až na konci jejich životnosti. Způsob prokazování neexistence je uvedeno v prováděcím předpisu. Stanovením hranice na obsah 50 ppm PCB v posuzované matrici zasazuje zákon i do sféry kontaminovaných staveních hmot a zemin.

Odběry vzorků náplní a analýzy

Vyhláška č. 384/01 Sb. specifikuje požadavky na osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN 45013 a splňují odbornou způsobilost podle zvláštních pravidel předpisů.

Odběrář PCB z elektrických zařízení musí být vzdělán v elektrotechnické oblasti a mít dosaženou dostatečnou praxi. Je nejprve jednorázově a dále průběžně školen v problematice odběru vzorků s PCB, včetně případných zdravotních a environmentálních rizik z této činnosti vyplývajících. Původním cílem bylo i pojištění pro případ škod. Tento záměr však nedošel naplnění a případné škody jsou ošetřeny pojištěním společnosti , jejímž je odběrář zaměstnancem a jeho osobním pojištění pro škody způsobené třetím osobám (zaměstnavateli). Požadavky na odběráře PCB jsou legitimní, avšak z důvodů absence dalších podrobností v textu vyhlášky poměrně obecné.

Úkolu přípravy kurzů (školení) se po určení MŽP ČR zhostilo CeHo (Centrum pro hospodaření s odpady) při VÚT TGM Praha, jehož kurzy jsou zakončeny certifikací pracovníků. Analytická koncovka není pro provozovatele zařízení s PCB zajímavá, až na úroveň skutečnosti, že analýzy jiných než registrovaných laboratoří nejsou uznávány (analýzy po 31. prosinci 2001). Ze zákona je tedy nutné provést vzorkování certifikovanými pracovníky. Analýzy mohou být provedeny pouze registrovanými laboratořemi, jejichž kvalita práce je kontrolována a je jedním ze základních požadavků na zápis do registru. Tlak na zvyšující se kvalitu práce laboratoří a odběrových skupin není pouze otázkou zákona o odpadech, ale také zákona o vodách, o ovzduší atd. a je nevyhnutelný pro další vývoj. Každá organizace zabývající se komplexně životním prostředím obvykle zaměstnává certifikovaného pracovníka (nebo pracovníky) a je registrovanou laboratoří, případně má tyto vztahy s oprávněnými subjekty smluvně zajištěny.

Stanovení koncentrace PCB

Příslušné metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení a v ostatních materiálech jsou uvedeny v příloze č.1 vyhlášky.

Pro účely uvedení evidence zařízení mohou odběry vzorků provádět pouze oprávněné osoby (odborně způsobilé podle zvláštních předpisů a certifikované podle ČSN EN 45013).

Koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách se pro účely evidence stanovuje jako součet obsahu vybraných kongenerů s vyjádřením v mg/kg. Relevantví výsledky koncentrace PCB se uznávají pouze od laboratoří se zavedením systémem jakosti (ČSN EN 45001, ČSN EN 17025, ČSN EN 9001). Stanovené výsledky před 1.1.2002 se uznávají pouze tehdy, pokud byly splněny požadavky vyhlášky.

Prokazování neexistence

Neexistence PCB se prokazuje vyplněným evidenčním listem podle přílohy č.2 vyhlášky. Přílohou tohoto listu je protokol o stanovení koncentrace PCB podle předchozího bodu. V zařízení, kde se nachází původní náplň (provozní kapalina), se kterou se prokazatelně nemanipulovalo (ani nedoplňovala a nevyměňovala), může být protokol o stanovení koncentrace PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení s uvedením taxativních údajů z vyhlášky (§3 odst.2).

Označování zařízení

Provozovatel zařízení s obsahem PCB, které podléhá evidenci, musí ho označit (včetně přístupových vstupů k němu) podle přílohy č.3 vyhlášky. Provozovatel dekontaminovaného zařízení jej musí označit (včetně přístupových dveří) podle přílohy č.4 vyhlášky. Evidence a ohlašování se vede na předmětném listu v rozsahu přílohy č.2 vyhlášky. Pro stanovení koncentrace PCB v zařízeních, kde se s původní náplní nemanipulovalo, platí předchozí možný postup.