» Dekontaminace PCB


Předpisy, zákony, vyhlášky

Vyhláška č. 384/2001 Sb

VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001

o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg
(o nakládání s PCB)


Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 27 odst. 8 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, onometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen "PCB") a technické požadavky na zařízení obsahující tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí

(1) Technické požadavky na nakládání s PCB z hlediska ochrany životního prostředí stanoví vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.1) Opatření na ochranu zdraví lidí při nakládání s PCB stanoví zvláštní právní předpis.2)

(2) Dekontaminace podle § 26 písm. c) zákona může být prováděna pouze postupy uvedenými ve zvláštních právních předpisech.3)

(3) Vlastník (držitel) zařízení podléhajících evidenci zajistí, aby zařízení, které bylo dekontaminováno nebo u něj byla potvrzena neexistence PCB, nemohlo být opět kontaminováno PCB, a to především při dodávce nové provozní kapaliny, při její úpravě (filtraci, regeneraci atd.), při údržbě zařízení atd.

(4) Technické požadavky na zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. d) zákona, včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, jsou stanoveny příslušnými technickými normami.4)

(5) Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci (držitelé) dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.
§ 2

Rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují

(1) Rozhodčí metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 pod body 1 a 2. Rozhodčí metody pro stanovení obsahu PCB v ostatních materiálech jsou uvedeny v příloze č. 1 pod bodem 4.

(2) Odběry vzorků pro účely vedení evidence zařízení provádějí pouze osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN 450135) a splňují odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů.6)

(3) Koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách se pro účely vedení evidence podle § 39 odst. 7 zákona stanovuje jako součet obsahů vybraných šesti kongenerů, a to PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180, a vyjadřuje se v mg/kg v zaokrouhlení na 0,5 mg/kg.

(4) Pro stanovení koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách podle odstavce 1 se použijí pouze výsledky analytických stanovení koncentrace PCB provedených metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1 a 2 v laboratořích se zavedeným a posouzeným systémem jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.

(5) Výsledky analytických stanovení obsahu PCB v zařízeních nebo látkách provedených před účinností této vyhlášky se uznají pouze v případě, pokud bylo jejich stanovení provedeno metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1, 2 a 3 a laboratoř měla v době stanovení zavedený a posouzený systém jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.
§ 3

Podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB

(1) Provozovatel nebo vlastník zařízení dle § 26 písm. d) zákona prokazuje neexistenci PCB v zařízení Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Přílohou evidenčního listu je protokol o stanovení koncentrace PCB. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, která obsahují původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení obsahu PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje následující údaje:

a) identifikaci výrobce,
b) základní údaje o zařízení (druh zařízení, typ, výrobní číslo),
c) druh provozní kapaliny a její obchodní název,
d) koncentraci PCB v provozní kapalině stanovenou a vyjádřenou podle § 2,
e) podpis zodpovědné osoby výrobce zařízení.

§ 4


Způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci
Provozovatel zařízení obsahujícího PCB a podléhajícího evidenci je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 3.

§ 5

Způsob označování dekontaminovaných zařízení

Provozovatel dekontaminovaného zařízení je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 4.
§ 6

Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování

(1) Evidence a ohlašování podle § 39 odst. 7 zákona se vede na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, které obsahuje původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje údaje stanovené v § 3 odst. 2.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr: RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou:
1) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
3) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
4) ČSN EN 50195 a ČSN EN 50225.
5) ČSN EN 45013 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků.
6) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Příloha č. 1.
Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB

1. ČSN EN*) 61619 "Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie".

2. EN**) 12766-1 "Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)".

EN**) 12766-2 "Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part2: Quantification of PCB content in samples analyzed by GC".

3. DIN***) 51527 "Prüfung von Mineralölerzeugnissen - Bestimmung polychlorierter Biphenyle (PCB) - Flüssigchromatograpische Vortrennung und Bestimmung 6 ausgewählter PCB mittels eines Gaschromatographen mit Elektronen-Einfang-Detektor(ECD)".

4. DIN***) 38414-20 "Schlamm und Sedimente - Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)".

Poznámky:
*) IEC norma převzatá a přeložená
**) ISO normy převzaté, ale zatím nepřeložené
***) německé národní normy
Všechny normy uvedené v této příloze jsou distribuovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 01 Praha 1.

Příloha č. 2Příloha č. 3
Vzor štítku označujícího zařízení obsahující PCB:Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.
Vzor štítku označujícího zařízení dekontaminované od PCB: