» Dekontaminace PCB


PCB v České republice

Existuje mnoho studií, uvádějících odhady množství odpadů s polychlorovanými bifenyly (PCB), nacházející se na území České republiky. Uvádí se kolem 20 000 tun odpadů s koncentrací pod 20 ppm, stejné množství s obsahem 20-80 ppm a 4200 tun kategorie s koncentrací nad 80 ppm. Studie předpokládají existenci řádově 30-50 tisíc zařízení (převážně kondenzátorů) a ěo 1-2 řady menší počet transformátorů, kde by se tyto látky stále ještě mohly vyskytovat.

Při těchto odhadech se však většinou vychází z množství PCB jako čisté substance (100%), které se na území ČR dostalo jako součást (provozní náplň) různých zařízení. Informace o celkovém množství "čistého" PCB použitého na území ČR však nelze použít pro odhad počtu kontaminovaných zařízení. Protože "zařízení obsahující PCB" je v intencích směrnice Rady 96/59/ES každé zařízení, které tyto látky obsahuje (tj. i směsi s obsahem nad 50 ppm), potom se takovým zařízením stává i zařízení s minerálním olejem kontaminovaným na více než 50 ppm. Neexistuje však žádná evidence zařízení kontaminovaných. Jejich majitelé a provozovatelé většinou vůbec neznají skutečný stav olejové náplně. Reálný obraz může přinést až probíhající inventarizace. Základním problémem je skutečnost, že u naprosté většiny elektrických zřízení (transformátorů, kondenzátorů, tlumivek, atd.) nejsou splněny dnes platné zákonné předpisy ČR a jejich vlastníci a uživatelé jsou vystaveni sankcím, které tyto zákonné předpisy stanovují.

Předpokládá se, že náklady na provedení inventarizace a evidence PCB v České republice dosáhnou značné výše. Je tedy nutné omezit nutné výdaje podnikatelské sféry na přijatelnou úroveň, včetně zamezení zbytečnému vzorkování nových zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům lze očekávat, že mnoho zařízení s PCB bude zneškodněno ilegálně, případně bude vyvezeno do východní Evropy.